Privacyverklaring NNA

Door gebruik te maken van de diensten van NNA stemt u in met de verwerking door NNA van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door NNA van de persoonsgegevens van derden die u aan NNA verstrekt.

NNA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

NNA is gevestigd aan De Dompelaar 1-E, 345 XZ te De Meern en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 72352930. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door NNA en de verwerkingen via haar website www.nna.nu

NNA verwerkt persoonsgegevens met als doel haar diensten zo goed als mogelijk aan te bieden. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie, voor het versturen van nieuwsbrieven en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

NNA respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van NNA en alle partners die via een samenwerkingsovereenkomst met NNA verbonden zijn. NNA verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. NNA verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

NNA wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat NNA haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

NNA bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat NNA de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 7 jaren na het eindigen van de dienstverlening door NNA.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij NNA bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op info@nna.net. NNA zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal NNA haar dienstverlening aan u staken.

Indien u een klacht heeft over de manier waarop NNA de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan NNA kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via info@nna.nu. NNA zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop NNA uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.