De rechtsgebieden

De aangesloten advocaten van NNA zijn gespecialiseerd in

Arbeidsrecht

Goed personeelsbeleid is de basis voor een gezonde relatie tussen werkgevers en werknemers. Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsrechts. Wij hebben de expertise om samen met ondernemers te kijken hoe arbeidsrechtelijke problemen op voorhand voorkomen kunnen worden. Daarin adviseren en begeleiden wij ondernemers, bestuurders, directies en HR-managers om hier de juiste koers in te bepalen.

Wij kunnen u ook van dienst zijn bij een arbeidsrechtelijk geschil. Hierin kunnen wij bemiddelen om een oplossing te vinden zonder tussenkomst van een rechter of een procedure starten. Wij kunnen onze kennis inzetten voor zowel werkgevers als werknemers.

Wij kunnen u adviseren bij o.a.

 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Dossieropbouw van uw werknemers
 • (Langdurige) arbeidsongeschiktheid
 • Reoganisaties en (collectief) ontslag
 • Pensioenvraagstukken
 • Overname van uw onderneming

Bestuursrecht

De overheid kan beslissingen nemen die vergaande gevolgen voor u kunnen hebben. Als u het niet eens bent met een beslissing van de overheid, dan is het van belang dat u daar snel actie op onderneemt. U kunt u daar bezwaar tegen maken of een beroepschrift indienen. Daar kunnen wij u juridisch bij helpen, want wij zijn gespecialiseerd in bestuursrecht.

Vaak hebben onderwerpen die betrekking hebben op de overheid, raakvlakken met meerdere rechtsgebieden. Omdat wij lid zijn van een landelijk netwerk advocaten, kunnen wij elke juridische specialist inschakelen die in uw situatie noodzakelijk is.

Wij kunnen u adviseren bij o.a.

 • Claimen van schade door gemeentelijke actie
 • Bezwaar tegen bestemmingplan van de gemeente
 • Bezwaar afwijzing van een omgevingsvergunning
 • Veranderen bestemming van uw onroerend goed
 • Bezwaar tegen het stopzetten van een uitkering
 • Aanvragen van subsidies

Huurrecht

Het verhuren van woningen, winkels en overige bedrijfsruimten is aan strikte regels gebonden. Met name huurders genieten over het algemeen van een hoge mate van huurbescherming. Duidelijke huurovereenkomsten en voorwaarden zijn raadzaam. Voor zowel huurder als verhuurder. Wij zijn gespecialiseerd in huurrecht en kunnen u hierover adviseren.

In huurrechtelijke situaties kunnen conflicten ontstaan. Incasso- en overlastproblemen, opzegging van de huurovereenkomst, tussentijdse huurverhogingen, onrechtmatig gebruik van het vastgoed enz. Met onze expertise van het huurrecht kunnen wij in deze situaties uw belangen behartigen. Zowel voor de huurder als voor de verhuurder.

Wij kunnen u adviseren bij o.a.

 • Huurovereenkomsten en huurvoorwaarden
 • Incassoproblemen
 • Overlastsituaties
 • Onderhoudskwesties en gebreken
 • Onrechtmatig gebruik van het vastgoed
 • Opzegging beëindiging huurovereenkomst
 • Gerechtelijke procedures tussen huurder en verhuurder

Incassodiensten

Niet betaalde facturen zijn vervelend en kunnen aanzienlijke schade aanrichten aan uw onderneming.
Er gaan jaarlijks veel bedrijven failliet omdat facturen te laat of niet worden betaald.
Als advocaten beschikken wij over effectieve middelen voor de inning van uw vordering, waardoor uw debiteur begrijpt dat er geen sprake is van loze dreigementen. Middelen waarover een incassobureau niet beschikt. Bijvoorbeeld het regelen van een spoedige dagvaarding.

Wij bepalen samen met u de aanpak waarmee uw goede klantrelatie behouden blijft. Daarom adviseren wij u ook over de waarde van goed debiteurenbeheer om incassotrajecten te reduceren, want voorkomen blijft nog altijd het beste.

Wij kunnen u adviseren bij o.a.

 • Debiteurenbeheer
 • Incassotrajecten
 • Dagvaardigingen
 • Beslagleggingen op de activa van de debiteur
 • Het aanvragen van een faillissement van de debiteur

Ondernemersrecht

Als ondernemer bent u gewend risico’s te nemen. Toch zijn er risico’s waar u niet elke dag aan denkt of zijn er vragen waar u niet altijd direct het juiste antwoord op heeft. Bijvoorbeeld bij veranderende regelgeving, het oprichten van een nieuwe BV, fusies, overnames, conflicten met vennoten, duidelijkheid over aansprakelijkheden enz. Wij zijn gespecialiseerd in ondernemersrecht en vennootschapsrecht. Met onze specifieke kennis kunnen wij bij deze thema’s helpen om zaken juridisch en fiscaal goed voor u te regelen en daarmee uw risico’s te beperken. Meer weten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak.

Wij kunnen u adviseren bij o.a.

 • Oprichten en structureren van BV’s, NV’s,
  stichtingen, verenigingen, maatschappen, VOF’s enz.
 • Opstellen aandeelhoudersovereenkomsten
 • Juridische, fiscale of financiële reorganisaties
 • Financiering en zekerheidsstelling
 • Fusies, overnames of splitsing
 • Geschillen binnen vennootschappen
 • Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen

Personen- en familierecht

Conflicten in de persoonlijke sfeer kunnen emotioneel hoog oplopen en langslepend zijn. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding of wanneer er problemen ontstaan met een erfenis. In zulke situaties is het van belang dat u weet wat uw rechten zijn. Daar kunnen wij u bij helpen. Wij zijn gespecialiseerd in personen- en familierecht en hebben de ervaring om in zulke situaties u juridisch ter zijde te staan. Met een goed advies en met een plan van aanpak om voor uw belangen en wensen een passende oplossing te vinden.

Wij kunnen u adviseren bij o.a.

 • Echtscheiding
 • Mediation
 • Opstellen ouderschapsplan
 • Gezag- en omgangsregelingen
 • Alimentatie
 • Vaststellen of ontkennen ouderschap
 • Erfrecht

Sociaal zekerheidsrecht

In Nederland kan iedereen aanspraak maken op sociale voorzieningen en sociale verzekeringen. Deze sociale zekerheid zorgt ervoor dat iedereen inkomen houdt bij arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid. Het sociaal zekerheidsrecht regelt de rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid: werkgevers, werknemers, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen en zelfstandigen.

Als uitkeringsgerechtigde kunt u in conflict komen met de gemeente, uitkerings- en keuringsinstanties. Dan kunnen wij u helpen. Wij zijn gespecialiseerd om u te adviseren over uw rechten en uw plichten, zodat u weet waar u recht op heeft. Wij kunnen bezwaar maken en mocht het nodig zijn, dan schakelen wij de rechter in. Samen met ons staat u er dus nooit alleen voor.

Wij kunnen u adviseren bij o.a.

 • Afwijzing van een uitkering
 • Stopzetten van een uitkering
 • Maatregelen en boetes rondom uw uitkering
 • Conflicten over uw pensioen
 • Conflicten met keuringsinstanties

Vastgoedrecht

Bij de aan- en verkoop van woningen en bedrijfspanden, komen grote belangen kijken. Voor koper en verkoper. Vastgoedtransacties vragen daarom om duidelijke overeenkomsten. Ditzelfde geldt voor bouw, verbouw en verhuur. Een goed advies en begeleiding is daarom raadzaam. Vastgoedrecht is ons specialisme. Wij kunnen u dus optimaal van dienst zijn bij deze thema’s.

Het kan voorkomen dat er na een transacties problemen ontstaan. Bijvoorbeeld verborgen gebreken, fouten door makelaar of notaris, een aannemer die het werk niet goed heeft uitgevoerd, problemen het een huurder enz. Ook in deze situaties biedt onze expertise van het vastgoedrecht een meerwaarde om uw belangen te behartigen.

Wij kunnen u adviseren bij o.a.

 • Aankoop, verkoop en overdracht van (commercieel) vastgoed
 • Leaseconstructies
 • Fiscaliteiten
 • Appartementsrechten
 • Verborgen gebreken en aansprakelijkheden
 • Verenigingen van Eigenaren (oprichting en geschillen)
 • Huurrecht